Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9830
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorБолотнікова, А.П.-
dc.contributor.authorЧернишов, В.В.-
dc.contributor.authorТаловиря, Г.М.-
dc.date.accessioned2021-10-12T09:50:02Z-
dc.date.available2021-10-12T09:50:02Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9830-
dc.descriptionBolotnikova A.P. Peculiarities of English-Ukrainian official business style texts translation / A.P. Bolotnikova, V.V. Chernyshov, H.M. Talovyria // Актуальнi питання гуманiтарних наук. – 2021. – Вип. 40, т. 1. – С. 94-98. – DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/40-1-14uk_UA
dc.description.abstractThe paper focuses on the functioning peculiarities of official business style texts and the techniques of their translation. The authors emphasize that translating the official business style texts it is essential to hold a precise and concise style of expression. Observing strict linguistic standards in official business style of the target language allows the translator to solve complicated problems of business communication. Researches on the peculiarities of the official business style texts translation enables a statement on notorious difficulty of this style, translating of which requires particular attention, much learning, erudition, and large background knowledge. The clarity of information in a translated official document, unambiguity of its content depends on the quality of its translation. It is made clear that one of the major translator’s problems in translating documentation and its terminological units is the polysemy in the official business discourse. The extremely important task for the translator, therefore, is to find the corresponding equivalents in the target (in this case Ukrainian) language. The authors state that the official business texts presuppose a standardisation of linguistic means (idioms, cliché, complex cliché constructions), using which one may achieve the syntactic and semantic formalisation of the text. The authors state that translating is a complex process in which it is very important that the translator’s skills must be completed with the lingo-cultural knowledge, taking into consideration the interrelation of contacting cultures. It is emphasised that phraseological units, used in the official business texts, are mostly neutral. The authors note that translating of the official business documents, related to the enterprise commercial activity, it is essential to guarantee the correct use of semantic equivalents of the terms, the context translation, and interpretation of diverse abbreviations and acronyms. Creating and functioning of abbreviations and acronyms help using the language in a more economical, comprehensive and informative way, and making the content clearer in general. Business style overall is characterised by increasing standardisation and unification of the language, usage of idioms, clichés, and idiomatic constructions.uk_UA
dc.description.abstractСтаттю присвячено особливостям функціювання текстів офіційно-ділового стилю та особливостям їх пере кладу. Наголошено, що у процесі перекладу текстів офіційно-ділового стилю варто дотримуватись точності та стислості викладу. Дотримання тих чи тих мовних норм в офіційно-діловому стилі мови перекладу допомо же фахівцеві розв’язувати складні проблеми ділового спілкування. Дослідження особливостей перекладу текстів офіційно-ділового стилю дає підстави стверджувати, що цей стиль є одним із найважчих, тому потребує від фахівця уважності, обізнаності, ерудованості та фонових знань. Від якості перекладу офіційного документа залежить ясність інформації, яку містить документ, відсутність двозначності. З’ясовано, що однією з осно вних проблем перекладу термінів документів та термінологічних одиниць є багатозначність в межах офіційно ділового дискурсу. Тому надзвичайно важливим завданням у процесі перекладу документів є пошук відповідних українських еквівалентів. Авторами виокремлено, що офіційно-ділові тексти передбачають стандартизацію мовних засобів (кліше, мовні штампи або клішовані конструкції), за допомогою яких досягають синтаксичної і семантичної формалізація тексту. Установлено, що процес перекладу фразеологічних одиниць є складним про цесом, у якому, крім власної майстерності перекладача, важливими є лінгвокультурні знання, узаємини контак туючих культур. Акцентовано, що фразеологічні одиниці, які використовуються в текстах офіційно-ділового стилю, здебільшого нейтральні. Звернуто увагу на те, що у процесі перекладу офіційно-ділових текстів, які супроводжують процес комерційної діяльності підприємства, необхідним є правильне використання семантич них еквівалентів термінів, контекстний переклад та тлумачення різних скорочень. Крім того, увагу приділено абревіатурам та скороченим словам, створення та функціонування яких сприяє мовній економії і робить зміст більш зрозумілим та інформативним. Загалом діловий стиль характеризується зростаючою стандартизацією й уніфікацією мови, вживанням сталих словосполучень, мовних кліше, застосуванням фразеологізмів.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherДрогобицький державний педагогічний універстет ім. Івана Франкаuk_UA
dc.subjectclichésuk_UA
dc.subjectcomplex languageuk_UA
dc.subjectEnglish-Ukrainian translationuk_UA
dc.subjectidiomsuk_UA
dc.subjectthe official business styleuk_UA
dc.subjectофіційно-діловий стильuk_UA
dc.subjectангло-український перекладuk_UA
dc.subjectфразеологізмиuk_UA
dc.subjectмовні штампиuk_UA
dc.subjectмовні клішеuk_UA
dc.titlePeculiarities of English-Ukrainian official business style texts translation = Особливості англо-українського перекладу текстів офіційно-ділового стилюuk_UA
dc.typeНаукові статтіuk_UA
dc.identifier.udc81’255=111=161.2:81’276.6-
Розташовується у зібраннях:Кафедра загального мовознавства та іноземних мов

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
16.pdfстаття331.75 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.