Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9488
Назва: Peculiarities of transformations in systems of coordination of nitrate precursors of REE and alkali metals during formation of polyfunctional photocatalytically active layered oxide materials = Особливості перетворень у системах координації нітратних попередників РЗЕ та лужних металів при утворенні поліфункціональних фотокаталітично активних шаруватих оксидних матеріалів
Автори: Дрючко, О.Г.
Стороженко, Д.О.
Бунякіна, Н.В.
Вигдорчик, А.Г.
Іваницька, І.О.
Юань, Ю.
Сан, Л.
Китайгора, К.О.
Ханюков, В.О.
Тематичні ключові слова: alkaline coordination nitrates of lanthanides
formation conditions
crystal structure of compounds
characteristic properties
transformations with physical activation
лужні координаційні нітрати лантаноїдів
умови утворення
кристалічна структура сполук
характерні властивості
перетворення з фізичною активацією
Дата публікації: лип-2021
Видавництво: Taylor & Francis Group
Анотація: The information on alkaline coordination nitrates of rare-earth elements of the cerium subgroup - precursors of promising modern multifunctional materials - on the conditions of their formation and existence, nature of chemical bonding, composition, structure, shape of Ln coordination polyhedra, type of ligand coordination, existence of isotype series is generalized. on stoichiometry of structure, structure, the found out characteristic properties. The obtained data (as primary information) are the basis for detection, identification, control of the phase state of processing objects in the preparatory stages, selection of compatibility criteria of components in the formation of single-layer and layered nanostructured oxide composite systems of lanthanides and transition elements with catalytic activity and photocatalyst. , a coating capable of self-cleaning with hydrophilic properties; development of various combined methods of their activation and establishment of technological and functional dependencies; controlled modification of the properties of the obtained target products. To increase the photocatalytic activity of coating samples based on highly dispersed TiO2 anatase modification, a methodology for chemical modification of oxidation centers in their surface layer with heat treatment in contact with thermolysis products of alkaline coordination nitrates of lanthanides is proposed. The effective test photocatalytic destruction of vapors of organic substrates on the example of ethanol is revealed.
Інформація про лужні координаційні нітрати рідкоземельних елементів підгрупи церію - попередників перспективних сучасних багатофункціональних матеріалів - про умови їх утворення та існування, характер хімічних зв’язків, склад, будову, форму координатних багатогранників Ln, тип ліганду координація, узагальнення існування рядів ізотипів. по стехіометрії будови, будови, виявлених характерних властивостей. Отримані дані (як первинна інформація) є основою для виявлення, ідентифікації, контролю фазового стану об’єктів обробки на підготовчих етапах, вибору критеріїв сумісності компонентів при утворенні одношарових та шаруватих наноструктурованих оксидних композитних систем лантаноїдів і перехідні елементи з каталітичною активністю та фотокаталізатором. , покриття, здатне до самоочищення з гідрофільними властивостями; розробка різних комбінованих методів їх активації та встановлення технологічних та функціональних залежностей; контрольована зміна властивостей одержуваних цільових продуктів. Для підвищення фотокаталітичної активності зразків покриттів на основі високодисперсної модифікації антази TiO2 запропоновано методологію хімічної модифікації окисних центрів у їх поверхневому шарі з термічною обробкою у контакті з продуктами термолізу лужних координаційних нітратів лантаноїдів. Виявлено ефективне випробувальне фотокаталітичне руйнування парів органічних субстратів на прикладі етанолу.
Бібліографічний опис: Peculiarities of transformations in systems of coordination of nitrate precursors of REE and alkali metals during formation of polyfunctional photocatalytically active layered oxide materials / O. Dryuchko, D. Storozhenko, N. Bunyakina, A. Vigdorchik, I. Ivanytska, Y. Yuan, L. Sun, K. Kytaihora, V. Khaniukov // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2021. – Vol. 716, Issue 1: XII International Conference "Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (ICEPOM-12). – P. 76-93. – URL : https://doi.org/10.1080/15421406.2020.1859698
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9488
Розташовується у зібраннях:Кафедра автоматики, електроніки та робототехніки
Кафедра хімії та фізики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Article O. Dryuchko.docСтаття984.5 kBMicrosoft WordПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.