Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9480
Назва: Інтегрована звітність у процесі прийняття інвестиційних рішень: бібліометричний аналіз наукового ландшафту = Integrated reporting in investment decision-making process: bibliometric analysis of scientific landscape
Автори: Костенко, О.
Кравченко, О.
Овчарова, Н.
Олексіч, Ж.
Дмитренко, А.В.
Тематичні ключові слова: інтегрована звітність
сталий розвиток,
стейкхолдери
бібліометричний аналіз
кластери
інвестиційні рішення
integrated reporting
sustainable development
stakeholders
bibliometric analysis
clusters
investment decision
Дата публікації: чер-2021
Видавництво: Institute of Eastern European Research and Consulting. KNAU, Kharkiv
Анотація: Метою статті є формування підходів до розуміння інтегрованої звітності в процесі прийняття інвестиційних рішень, а також ідентифікації наукових шкіл у цій сфері з дальшою візуалізацією наукового ландшафту за допомогою бібліометричних карт. Методологія / методика / підхід. Методологічною основою дослідження виступають термінологічний, бібліометричний та кластерний аналіз, графічний і табличні методи систематизації визначень поняття «інтегрована звітність». Джерелом даних слугували публікації з бази Scopus за 1986–2020 рр., оброблені програмними засобами «VOSviewer». Результати. Узагальнено, проаналізовано та удосконалено підходи до трактування економічної сутності поняття «інтегрована звітність». Уперше здійснено термінологічний, бібліометричний і кластерний аналіз публікацій зарубіжних учених щодо інтегрованої звітності, який доповнено аналізом вітчизняних публікацій із цієї тематики. Найбільш значущим є кластер, що розглядає інтегровану звітність у контексті інтелектуального капіталу, корпоративного управління, корпоративної соціальної відповідальності, розкриття інформації. Дослідження цього кластеру є найбільш новими (сучасними) за хронологією. Уперше встановлено, що у вивченні інтегрованої звітності є дві основоположні наукові школи, що об’єднують представників США, Великобританії, Австралії та ЄС, представлено рейтинг найбільш цитованих статей цих авторів. На основі виконаної роботи запропоновано авторське визначення поняття «інтегрована звітність» як нового виду звітності, яка розкриває інформацію підприємства в економічному розрізі щодо фінансових, екологічних, соціальних, виробничих та управлінських показників і цілісно відображає його стратегії, ризики, стійкість бізнес-моделі, та яка призначена для задоволення інформаційних потреб усіх стейкхолдерів підприємства, зокрема інвесторів. Оригінальність / наукова новизна. Кластеризація наукових досліджень у сфері інтегрованої звітності дозоляє виявити найбільш типові підходи до її розуміння у світовій думці та окреслити науковий ландшафт у цій сфері, що дає змогу сформувати власний, практико-орієнтований підхід до її визначення. Його особливістю є поєднання термінологічного, кластерного та бібліометричного аналізу, що підвищує обґрунтованість авторського підходу. Практична цінність / значущість. Застосування авторського підходу українськими підприємствами дозволить підвищити значущість інтегрованої звітності в розкритті ними інформації про сталий розвиток, фінансові та нефінансові аспекти.
Purpose. The purpose of the article is to form approaches to understanding integrated reporting in the investment decision-making process, as well as the identification of scientific schools in this area with the subsequent visualization of the scientific landscape using bibliometric maps. Methodology / approach. The methodological basis of the study is terminological, bibliometric and cluster analysis, graphical and tabular methods of systematization of definitions of the concept of “integrated reporting”. The data source was publications from the Scopus database, for 1986–2020, processed by VOSviewer software. Results. The approaches to the interpretation of the economic essence of “integrated reporting” are generalized and analyzed. Terminological, bibliometric and cluster analysis of foreign scholar’s publications on integrated reporting was performed for the first time, which was supplemented by the analysis of domestic publications on this topic. The most significant is the cluster, which considers integrated reporting in the context of intellectual capital, corporate governance, corporate social responsibility, information disclosure. Studies of this cluster are the most recent (modern) in chronology. For the first time, it is established that there are two basic scientific schools, uniting representatives of the USA, Great Britain, Australia and the EU in the study of integrated reporting. The rating of the most cited articles of these authors is presented. The author’s definition of the concept of “integrated reporting” is proposed as a new type of reporting, which discloses the company’s information in economic terms, financial, environmental, social, production and management indicators and fully reflects its strategies, risks, sustainability of the business model, and which is designed to meeting the information needs of all stakeholders of the enterprise, in particular investors. Originality / scientific novelty. Clustering of research in the field of integrated reporting allows identifying the most typical approaches to its understanding in world opinion and to outlining the scientific landscape in this area, which enables to form own, practice-oriented approach to its definition. Its feature is a combination of terminological, cluster and bibliometric analysis, which increases the validity of the author’s approach. Practical value / implications. The application of the author’s approach by Ukrainian enterprises will increase the importance of integrated reporting in their disclosure of information on sustainable development, financial and non-financial aspects.
Бібліографічний опис: Інтегрована звітність у процесі прийняття інвестиційних рішень: бібліометричний аналіз наукового ландшафту / О. Костенко, О. Кравченко, Н. Овчарова, Ж. Олексич, А. Дмитренко // Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. – 2021. – Vol. 7, № 2. – P. 141-159.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9480
Розташовується у зібраннях:Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
432-Article Text-883-1-10-20210620 WoS 2021 друк.pdfосновна стаття758.61 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.